ALGEMENE VOORWAARDEN


De website toegankelijk via het URL adres www.Madou-ballonvaarten.be wordt beheerd en uitgegeven door Madou nv, geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE0476 923 264, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Vaartkant 19 9931 Lievegem, De vennootschap heeft het BTW nummer BE0476 923 264.

MADOU BALLONVAARTEN verkoopt ballonvaartbonnen of tickets en ballonvaarten. Een bon geeft recht op het maken van een ballonvaart, in groep of privé volgens aangegeven op de cadeaubon of ticket. Een bon, ticket of voucher wordt niet terugbetaald door MADOU BALLONVAARTEN.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

1. DE AANKOOP VAN EEN CADEAUBON, TICKET OF VOUCHER

 • 1. Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij MADOU BALLONVAARTEN een bon of ticket bestellen of afhalen
 • 2. MADOU BALLONVAARTEN bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven adres van: – een originele bon, ticket of voucher met een uniek volgnummer, – bijkomende informatie over de werking is bijgevoegd of vermeld op de ticket of bon.
 • 3. Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op vliegdatum worden gereserveerd (zie art. 2).
 • 4. De cadeaubon, tickets of vouchers zijn niet op naam en zijn overdraagbaar aan andere personen.
 • 5. Een cadeaubon zal nooit contant terugbetaald worden door MADOU BALLONVAARTEN

2. RESERVEREN VAN EEN BALLONVAART

 • 1. Met een cadeaubon, ticket of voucher kan de klant bij MADOU BALLONVAARTEN een ballonvaart reserveren. De klant dient bij reservatie zelf aan te geven of de cadeaubon, ticket of voucher recht geeft op een privé of groepsballonvaart. Dit staat duidelijk op de cadeaubon of ticket vermeld. Klanten (losse passagiers) die geen cadeaubon, ticket of voucher, betalen direct aan de piloot of ontvangen een factuur voor hun ballonvaart, te betalen voor de vervaldatum.
 • 2. De klant kunnen in de online planning een ballonvaart/vliegdatum reserveren bij MADOU BALLONVAARTEN. Klanten die een privé ballonvaart willen reserveren kunnen dit niet in de online planning en dienen telefonisch of per e-mail MADOU BALLONVAARTEN te contacteren.
 • 3. MADOU BALLONVAARTEN bevestigt de reservering van een vliegdatum per e-mail of sms aan de klant.
 • 4. Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 48u voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.
 • 5. Voor het wijzigen van gereserveerde data binnen de 48 uur voor de afspraak kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met de cadeaubon, ticket of voucher binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt. Cadeaubonnen, tickets of vouchers zijn nooit omruilbaar tegen geld.
 • 6. Wanneer de datum/vlucht door de klant wordt geannuleerd binnen de 24u is het niet meer mogelijk om met de betreffende cadeaubon, ticket of voucher een ballonvaart mee te maken. De cadeaubon, ticket of voucher zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de cadeaubon, ticket of voucher wel doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats(en) dan inneemt op de gereserveerde ballonvaart.
 • 7. De cadeaubon, ticket of voucher kan pas gebruikt worden om een vliegdatum af te spreken indien deze integraal is betaald.
 • 8. MADOU BALLONVAARTEN laat de ballonvaart niet doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige en kwalitatieve ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van MADOU BALLONVAARTEN en indien u reeds op de startplaats bent door de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart. Deze situatie kan zich meermaals voordoen.
 • 9. De cadeaubon, ticket of voucher vervalt 1 jaar na uitgifte. De vervaldatum is op de cadeaubon, ticket of voucher vermeld. Na verloop van 1 jaar kan met de cadeaubon of waardebon geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een verlopen cadeaubon, ticket of voucher geeft geen recht op eender welke vergoeding. Een vervallen cadeaubon, ticket of voucher kan niet worden verlengd door MADOU BALLONVAARTEN.
 • 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de groepsballonvaart of privé ballonvaart gemaakt vanop één van de startplaatsen van MADOU BALLONVAARTEN. Voor de groepsballonvaart geeft de klant bij reservatie aan boven welke regio hij/zij de ballonvaart wil maken. (deze regio’s kunnen elkaar overlappen op één ballonvaart). Indien op de afgesproken vliegdag de ballonvaart niet kan doorgaan boven de afgesproken regio, heeft de klant het recht niet om op die dag niet in te stappen en een andere vliegdatum te kiezen.

3. DE UITVOERING VAN DE BALLONVAART

 • 1. MADOU BALLONVAARTEN zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.
 • 2. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.
 • 3. MADOU BALLONVAARTEN kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.8.
 • 4. Het recht om met een bon, ticket of voucher een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen: - Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie en tijd. - Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige bon, ticket of voucher kan overhandigen. - Als volgens de administratie van MADOU BALLONVAARTEN geen betaling van de bon, ticket of voucher is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen. - Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).
 • 5. Kinderen jonger dan 16 jaar die meevaren moeten bijgestaan worden door een voogd, familielid of volwassen persoon.
 • 6. Mobiliseren van mindermobiele persoon naar de speciale stoel in de mand zal uitgevoerd worden door begeleiders, familie of vrienden van de passagier.
 • 7. Alle passagiers moeten de richtlijnen en veiligheidsvoorwaarden vermeld op de branderplaat boven hun hoofd in de mand, lezen en zich ook daar aan houden en opvolgen.
 • 8. Indien het gedrag van een passagier aan boord van een warmeluchtballon een of meerdere personen of eigendommen of het heteluchtballon zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen, indien een passagier de bemanning hindert bij de uitoefening van haar taak, niet voldoet aan de instructies van de bemanning ter verzekering van de veiligheid van het heteluchtballon of het veilige, efficiènte en comfortabele vervoer van passagiers of zich op zodanige wijze gedraagt dat de andere passagiers daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen maken, kan ballonvaarder die maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht om voortzetting van dit gedrag te voorkomen, met inbegrip van lijfsdwang.
 • 9. (d) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risco voor hemzelf kan betekenen zal GreetZZ Ballonvaarten B.V. niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
 • 10. De ballonvaarder is niet aansprakelijk voor letsel voor schade aan de bagage/ eigendommen van een passagier
 • 11. De ballonvaarder is niet aansprakelijk voor letsel van een passagier of voor schade aan de bagage van een passagier, veroorzaakt door eigendommen die deel uitmaken van die bagage, tenzij de ballonvaarder dergelijke schade heeft veroorzaakt door zijn grove nalatigheid of opzet. Elke passagier, wiens eigendommen schade toebrengen aan een andere passagier of diens bagage of aan de eigendommen van vervoerder, zal de ballonvaarder voor alle kosten en schade, ontstaan als gevolg daarvan, schadeloos stellen.
 • 12. Om redenen van veiligheid kan de ballonvaarder het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, inclusief draagbare telefoons, laptop computers, draagbare recorders, draagbare radio's, cd spelers, elektronische spelletjes , speelgoed met afstandsbediening, scanners, walkietalkies en andere apparatuur werkend via een antenne, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers voor het hart.
 • 13. Roken of vapen aan boord of in de buurt van de mand is verboden.
 • 14. De ballonvaarder heeft het recht om de duurtijd van de vlucht in te korten door onvoorziene omstandigheden, veiligheid van passagiers en materiaal staan op de eerste plaats bij MADOU BALLONVAARTEN.
 • 15. De passagier is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.
 • 16. In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De cadeaubon, ticket of voucher verliest hierdoor zijn geldigheid.
 • 17. De aansprakelijkheid van MADOU BALLONVAARTEN is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.
 • 18. De aansprakelijkheid van MADOU BALLONVAARTEN is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.
 • 19. Passagiers staan zelf in voor het vervoer terug naar opstijglocatie, is dit niet mogelijk zal een taxi of iemand van luchthavenvervoer voorzien worden en betaald worden door de klant. Een eigen volgwagen mag voorzien worden en de volgwagen rijd achter de wagen van de ballonvaarder aan, MADOU BALLONVAARTEN is niet verantwoordelijk voor verkeerovertredingen vastgesteld tijdens het volgen.
 • 20. MADOU BALLONVAARTEN is niet verantwoordelijk voor allergische reactie bij het nuttigen van de versnaperingen, dranken of ontbijt. Allergieën moeten gemeld worden voor de ballonvaart.

4. BETALING

 • 1. Betaling van de factuur voor een bon, ticket of voucher ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.
 • 2. Betalingen aan MADOU BALLONVAARTEN dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.
 • 3. Als een tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 150,-.
 • 4. Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

5. KLACHTEN EN GESCHILLEN

 • 1. Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
 • 2. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
 • 3. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 7 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

6. HERROEPINGSRECHT

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar MADOU BALLONVAARTEN gevestigd is, is bevoegd. (Gent)

HERROEPINGRECHT In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt u over een herroepingrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer uzelf of een derde, anders dan de door u aangeduide transporteur, fysiek bezit neemt van de bon, ticket of voucher.

U kunt dit recht eenvoudig uitoefenen door MADOU BALLONVAARTEN schriftelijk op de hoogte te stellen, ons ondubbelzinnig van uw wens om van het recht gebruik te maken per brief of per mail op de hoogte te stellen via de hieronder beschreven gegevens:

Contactadres:
Madou nv Vaartkant 19 – 9931 Lievegem – België
info@madou-ballonvaarten.be
+32478/700800

MADOU BALLONVAARTEN behoudt zich het recht voor het bedrag van de teruggezonden bon, ticket of voucher gedeeltelijk terug te betalen. De gemaakte kosten door MADOU BALLONVAARTEN voor verzending en drukwerk worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag. In geval van terugzending controleren wij evenzeer of de bon, ticket of voucher werd gebruikt. Indien dit het geval is, wordt een terugbetaling geweigerd.